Qormaata Seenaa Nabiyyootaa

Results

#1. Nabiyyiin Maryamiin guddise eenyu?

#2. Nabiyyiin Rabbiin afaan Shinbirrootaa fi Bineensotaa barsiise eenyu?

Nabiyyiin Rabbiin Afaan Bineensotaa barsiise Nabi Suleeymaani (AS)

#3. Nabiyyiin hayyama Rabbiitiin nama du'e du'aa kaase kami?

Nabiyyiin hayyama Rabbiitiin nama du’e du’aa kaasaa ture Nabi iisaadha. kun Qur’aana keessatti bakka heddutti ibsame.

#4. Nabiyyoota keessa kan hin dhalatin, garuu kan du'e eenyu?

Nabi Aadam (AS) biyyee irraa uumame. akka ilmaan isaa hin dhalanne. garuu du’ee jira.

#5. Nabiyyiin Qur'aana keessatti hedduu dubbatame eenyu?

Nabiyyoota keessaa Qur’aana keessatti kan baayyinaan dubbatame Nabi Muusaadha (as) yeroo 136 dubbatame. senaa ijoollummaa isaa irraa kaasee hanga dhumaa baldhinaan bakka adda addaatti dubbatamee jira.

ERGI
Comments
Loading...