header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-BarruuTafakkur

Harki Namticha Kanaa Harka Nama Afuriitiin Wal Qixa

Tana Quba Qabduu?

Jeff Dabe jedhama. Lammii Ameerikaati. Namni kun harka guddicha qabaachuudhaan addunyaarraa nama addaati. Harka guddaa yoo jedhamu isa Ispoortiidhaan guddate hin sehinaa. Harki Jeff Dabe akkuma nama hundaa dheerinni isaa jiddu galeessa. Haa tahu malee furdina guddaa qaba. Harki isaa kan ciqilee gad jiru seentimeetira 49 bal’ata. Gabaabinaan harki isaa kun harka nama Afurii ni caala jechuudha. Qubni isaa kan qubee itti godhatu, quba nama jidduu galeessaa 3’n walitti dhihaata.

 

Jeff Dabe gaafuma dhalatu harka haalaan furdaa tahe waliin dhalate. haakima dhaqee rakkoo takkallee akka hin qabne baree jira. Harki isaatis akka nama Ispoortii dalagee irree osoo hi taane foonuma guddaa ofirraa qaba. Yoo ijaan laalan Waan rakkoo wahiitiif iitaye fakkaata. Walumaa galatti Jeff osoo Ispoortii hin dalagin harka guddicha dachii tanaa Rabbi isa badhaase. Isaanis yeroo heddu dorgomee namoota heddu injifatuu danda’eera.

Namni kun Dorgommii Arm-wrestling jedhamuun beekamu, kan gamaa gamana taa’ii ciqilee minjaalarra dhaabanii wal dorgoman irratti hirmaata. Dorgommii kanaanis namoota waggoota dheeraaf Ispoortii hojjatanii irree guddifatan heddu moohachuu dandahee jira.

 

Qophii: Abuu Ibtisaam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button