header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
EeshiyaaOdeeyfannoo

Mootummaan Sa’uudii Hajjiin Baranaa Dhoorkaa Tokko Malee Kan Geggeeffamu Tahuu Beeksise

Ministeerri Hajjii fi Umraa ibsa baaseen, sirni Hajjii bara 2023 dhorkaalee sababaa Covid-19 woggoota sadan dabran kaahamanii turan hunda kaasuun kan geggeeffamu tahuu beeksise. Weerara Covid-19 dura Hajjii bara 2019 irratti guutuu addunyaa irraa ummanni miiliyoona 2.6 Hajjii godhee akka ture  kan ibsame yoo tahu, bara 2020 fi 2021 lakkoofsi hujjaajotaa haalaan hir’ifamee ture, Bara 2022 daangeffamni muraasni ka’uu isaatiin hujjaajonni miiliyoonni tokko hajjii godhuu odeeyfannoon ni addeessa. Bara kana ammoo lakkoofsi Hujjaajotaa yoo xiqqaate miiliyoona 2.6 akka gahu haaldureen hundi xumuramutu ibsame.

 

Bara 2022 keessa namoonni hajjii godhuun hayyamamamuuf kan umriin isaanii 18-65 qofa yoo tahu, namoonni hundi gama hajjii imaluun duratti talaallii Covid-19 fudhatanii waraqaa ragaa harkatti qabatuu qaban. Bara kana ammoo daangeffamni kun hundi kaafamee jira. Ministeerri Hajjii ibsa isaa kanaan magaalota Kabajamoo Lamaan Makkaa fi Madiinaa keessatti dhoorkaan tokkollee kan hin jiraane tahuu ibse. Sirni Hajji 2023 Waxabajjii 26/2023 jalqabama jedhamee eeggama.

 

Mootummaan Saa’udii Magaalota Kabajamoo Lameen Hujjaajotaa akka mijaahanitti deebisee misoomsaa kan jiru yoo tahu, ajaarsa daandiiwwanii fi bu’uuraalee garagraatiif hanga ammaatti doolaara biiliyoona 200 ol kan baase tahuu ragaaleen ni mul’isu. Dabalataanis lakkoofsi Hujjaajota woggaa tokko keessatti Umraa fi Hajjii raawwachuuf garasitti imalanii hanga bara 2030tti gara miiliyoona 30 akka guddatu karoorfamuullee odeeyfannoon ni mullisa. Yeroo ammaa kana woggatti lakkoofsi namoota Umraa godhanii miiliyoona 19 gahuunis ibsamee jira.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button