header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-Barruu

Ergamaa haqaa jalan deema!

Jaafar Bayaan

Haqa gosa abaluutirra dhara gosa tiyyaa naaf wayya jedhe namichi doofummaan gammoojjii arabaa amata 1500 dura ija jaamsite tokko. Namni Museeylamaa ja’amu tokko anis Nabiyyii jedhee lafaa kaanaan gosti isaa hundi nabiyyii gosa teenyaa ja’anii wajjiin dhaabbatan. Namicha gosa isaa tokko gaafatan duuba. “Dhugumaan Museeylamaan Nabiyyiidhaa?”Ja’aniin. “Lakkii, akkan maqaa haadha tiyya beekhuttin kijiba museeylamaa beeka garuu kijibaa gosa tiyyaatu dhugaa fii haqa gosa biraa naaf caala je’eetin jala deema”jedheen.

Waggaa 1500 booda arra sa’aan ani barruu tana katabu. Nama hedduutu haqa gosa biraarra dhara gosa kiyyaa naaf wayya jechaa jira. Doofummaan mana barnootaa dhaqan, makiinaa yaabbatan, mobaayila qabatanis nama hin dhiifne doofummaa ija cufatanii gosa ifii jala deemuu tana. Doofummaa akkasii sanii miti hidhannoon tiyya. Ani hidhannoon tiyya Nabiyyii adeeroota isaa dharaa wajjiin dhiisee biraa baqate. Hidhannoon kiyya Ergamaa Bilaal habashaa fii Abuu Bakri arabaa walitti obboloomse. Hidhannoon kiyya Ergamaa “ilmaan namaa hundi wal qixa, abbaan keeysan tokko aadam biyyeerraa dhufe, Arabni kan araba hin tahin hin caalu, gurraachi adii hin caalu, yoo sodaa Rabbiin taate malee”jechuun amata 1400 nuuf dhaame.

Hidhannoo kiyya san gad lakkisee jumlaatti gosas, sabas, amantiis, nama tokkos sheeyxaana hin godhu, nama tokkos dharaan malaaykaa ykn nabiyyii hin godhu.

Ani Nabi Muhammad sallallaahu aleeyhi wasallam jalan deema.

Qophii: Jafar Beyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button