header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
Og-BarruuSeenaa

Luqmaan Al Hakiim, Akkamitti Hakiima Ta’e?

Akkamitti Hakiima taate(hayyummaa arkatte)? Ja’ani Luqmaan al Hakiim gaafatan.

“Dhugaan dubbadha! Amaanaan eega! Maalaaya’nii(waan bu’aa hin qabne) irraahin fagaadha.” Ja’e.

“¢Mee koottaa! Dubbii Luqmaan al Hakiim dubbate tana haa qalbifnu. Dhugaa dubbachuu amala haa godhannu. Dhugaa dubbachuun mallattoo Mu’minaati. Osoo dhuguma qofa qabannee inninuu nuuf gaha. Amaanaas haa eeggannu. Akkaafi bakka namni itti nu beeku irra haa mul’annu. Haqa namaa nyaachuu haa balfinu. Akkasuma waan bu’aa nuuf hin qabneen abadan akka yeroo hin qisaasne. Yeroo amma keessa jirru hamtuun dabarsinaan booda itti sheenawuuf jiraanna. Yeroon meetaafi dahaba irra qaaliidha. Irra qaalii waan dhuunfannee jirruuti. Karoorsaa! Yeroo teysanitti fayyadamaa.

Comment

Back to top button