253: Nikahaan yeroo Sabiyyummaa/Ijoollumma hidhan akkami?

  • Home
  • Bultii
  • 253: Nikahaan yeroo Sabiyyummaa/Ijoollumma hidhan akkami?
Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Anaa sabiyyii nama ani hin beeynee abbaan kiyya nikaha na godhanii. Eegasii eega guddadhee nama sani ani hin feenee nama biraa jaaladhee nikaha godhachuu danda’aa?

 

 

Deebisaa: Nikaha irratti nikahaan hin godhamu haga nikaha duraa san ufirraa buuftutti. Ka abbaan kankee osoo ati hin beeyne dirqiin si kenne sunis dirqama hin ta’u haga ati jaalattutti. Kanaafuu gara ka ati jaalattee si jala deebu’uu qabani. Yoo ka ati jaalatte nama diinii hin qabne taate ta’e malee. Dubri mirga qabdanii nama isin jaalattan malee abbaan keessan isin kennuu hin danda’uu jechuun shari’aa Rabbiiti dhugaadha. Abbaallee ta’an dubra dirqiin kennuun hin jirtu. Garuu yoo intalti nama surree huddurraan buusee shari’aa Rabbirraa bahee yookaa Ameerikaa dhufee yookaa horii qabaa yookaa gosa ebaluuti jechaa qofaan dhufe, ka inni diinii hin qabne salaata hin qabne yoo isiin jaalatte abbatu mirga qaba isii miti. Kanaafuu abbaallee mirgi isaa guutuudha intalallee mirgi isii guutuudha. Akkamitti jennaan jara lachuu karaa shariyaa isaanii deeman saniin Rabbiin isaan lachuu araarsa. Yeroo hedduu wanni nu mudate, intalti gariin hijaaba uffattee jennan abbaan hijaaba isii san irraa buusee nama diinii hin qabnee kennuu fedha. Yeroo garii intalti nama shari’aa Rabbii hin jaalanne jala deemtee abbaan hin taatu jedhe dhoowwa. Yeroo akkasii sani mirgi isaan lachuu eeggamuu qaba jenna. Yeroon mirgi abbaa jajjabaadha yeroo intalti gurbaa diinii hin qabneen dhufte abbatu dhoowwuu danda’a. Yeroo intalti nama diinii qabuun dhufte ka abbaan didu ta’e intalatu mirga qaba.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 52

...

Back to top button
Close
Close