header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

148: Badii niyyadhee yoon dhiise maalin qaba?

Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Hamtuu Rabbiin jibbu takka dalaga  jedhee yoo niyyadhe, fakkeenyaaf zinaa haa tahu, farshoo haa tahu, nama waa godhuu haa tahu, kufrii haa tahu, wohuma Rabbiin jibbu takka ni dalaga jedhee niyyadhee yoo irraa oole maalin qaba?

 

Deebisaa: Nabii Rabbiittu siif deebise ?. Nabiin ? akki jedhe, namni dalagaa takka ni dalaga jedhee niyyatee eegasii sodaa Rabbiitiif jecha irraa oole akka nama toltuu takka dalagee ajrii kudhan argatutti isaa katabama. Namni toltuun akkasitti katabamtuuf sun namuma waan dalaguu deemu san dandeettii osoo itti qabuu Rabbi sodaaf jecha uf qabe. Akka intala takka hamtuun itti dalaga jedhee, yaammatee ka kophaa isiidhaa isiin bira jirtu Rabbuma isaatii jecha dhiise. Takkaahuu mana farshoo dhaqee nin dhuga jedhee Rabbuma isaatii jecha dhiise. Sun ajrii guutuu argata jechu. Hamtuu san niyyattee dalaguuf dhayxee  hiree dhabuun ammoo Rabbiif jecha dhiisuu miti. Haalli siif aanjawuu dhabuun sodaa Rabbiitii miti. Ka akkanaa ajriin isaaf hin katabamtu. Rabbiitu sababa godhee waan san irraa isa oolche.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 112

Kanas dubbisi!

158: Daa’ima du’e awwaalaniiti moo osoo hin awwaalle irratti salaatan?
138: Waan harka bitaatiin dalagame nyaachuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button