header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

228: Intala takka warri guddifate Nikaha godhuufii ni dandahuu?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii:  Intala dhalaa takka ta namni guddifate abbama fedhe haa ta’uu garuu abbaan hin jiru, obboleeyyan wajjiin dhalatan osoo jiranuu warri guddifate sun akka ilmoo isaaniitti laalanii yoo ka nikaha isii godhan taate nikaahaan isaanii fayyaa ni ta’aa?

 

 

Deebisaa:   Rabbiin dhalaa hoggaa kennaa nuun jedhu Rabbiin ka quba qabu waliyyii amrii ka jedhamu, warreen isii nikaha godhuudhaaf mirga qabu san qofa. Abbaa, nama abbaan itti dhaammate, akaakoo karaa abbaa, obboleeyyan, adeera. Kanaa asitti intala takka namni biraa guddifatuudhaaf akka ilmootti hin laalamtu, guddisni isaanii waan kophooti, hukmiin shari’aa waan kophooti, hoggaa bikka nikaaha tana geesse warra isaanii barbaaduu qabdi. Jarreen akkanaa dhalaa takka nyaachisanii obaasanii daara baasuu jecha nikaha isii yoo godhan nikahaan isii sun baaxil. Bakka kana namni cufti uf beekuun keessaahuu dhalaan beekuun dirqama gudda.

 

Dr.Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 62

Kanas dubbisi!

243: Abbaa kiyya irraa qabeenya akaakoo kiyyaa dhaalaan qoodamuu ni danda’aa?
224: Haati tiyyaa Islaamummaa seenuu kiyyaaf hedduu natti mufattee, akkam godha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button