236: Dubartiin eega hiikamtee booda herumuuf hangam turutu isii irra jira?

  • Home
  • Dubartii
  • 236: Dubartiin eega hiikamtee booda herumuuf hangam turutu isii irra jira?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Intalti yoo uf hiikte; abbaan manaa hiikuu didee jeennaan ka uf hiiktu yoo taate, yoom heerumuun isiidhaa isiidhaaf malaa?

 

 

Deebisaa: Dubartiin takka yoo hiikkaa tartiibaatiin hiikamte Rabbiin akkuma qur’aanaan dubbatetti dhiiga sadi argiteeti irraa qulqullooftee kaatee iddaa isii fixattee heerumti. Yoo abbaan manaa irraa du’e ji’a afuriif guyyaa 10 teessee gufufa fixattee heerumti. Hikmaan Rabbiin waan kana dubbateef akka garaa keessa waa jiraniif haqqiin nama kanaa nama birootti akka hin dabarreef haga isiin gargar baatuuf haga ulfi beekamuuf yoo ka jiraatu taate saniif Rabbiin akkas godhe.

 

Sheik  Alii Jimmaa

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 38

...

Back to top button
Close
Close