Advertisements

237: Nikahaan fagootti telefoonaan ni tahaa?

Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Yoo namni tokko biyyarraa kaadhimaaf yoo na barbaade ka nuti gargar jirruu telefoonaanillee nikaha wal hidhachuun ni ta’aa jedhee ka inni haasawu yoo taate, an ammoo biyya dhufee wal arginee wal hubannee kaanee haa nuu ta’uu ka ani jedhe, ka inni tattaaffatee daliila wayii natti barbaadee akkam jedheetiin ufirraa isa amansiisaa?

 

 

 

Deebisaa: Wal argaan biyyatti wal arganiif ka ammaan tana maatiin walbeekee ijoolleen biyyaa walbeekanaii diinii qabaachuu isaa, iimaana qabaachuu isaa, footoo isaa gartee qaama guutuu gartee ka fayyaan isaa guutuudhaa ta’uu argitee yoo itti gammadde rakkoo hin qabu sun isin lamaanitti hidhaa qabdi. Yoo isin lamaan gammachuu qabaattan fageenyi jiraachuuf nikaahan rakkoo hin qabu telefoonaanis nikaha walgodhachuunis numa ta’aa jechuudha. Walitti dhihaatanis sun irra caalaadhaa rakkoo hin qabu. Biyya dhaqee nikaha godhadha jechuun kankee yoo ka mahrama malee karaa kophaa deemtu taate, nikaha godhattee yoo danda’e inni bikka ati jirtutti sitti dhufee mahrama argattee galuudhatu irra sii jira malee kophaa karaa deemuun gaarii miti. Ammoo yoo daruuraan dubartiin gara biyya abbaa warraa galuu taanaan, yooka biyya kaafiraa irraa godaanuu taanaan gala isii yeroo takkatti galtu daruuraadhaaf ulamaan hayyamanii jiran. Garuu wanni irra siif jiru bakkuma jirtutti nikaha sii godhanii halaala kankee argattee mahrama kankeetiin wajjiin galutu sirra jira. Haala fuudhaa heerumaa keessatti nikahan fagoottis nima ta’a jechudha.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Advertisements
waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 70

...

Back to top button
Close
Close