header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

381: Intalti dhalaa takka jaarsa isii diinsaa jibbitee na hiiki jetteen rakkina qabaa?

  • Home
  • Bultii
  • 381: Intalti dhalaa takka jaarsa isii diinsaa jibbitee na hiiki jetteen rakkina qabaa?
Estimated reading time: 2 min

Gaaffii: intalti dhalaa takka jaarsa yoo jibbite diinsaa haala isaa yoo if irraa na hiiki jetteen rakkinni isiin qabdu bakka tana ni jiraa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: wolumaa galli keenyaahuu dhiiraa fi dhalatti , intalti dhalaa takka odoon hin heerumneen duratti diin namaa laallachuu qabdi gosummaan isii hin bitin sabboonummaan, bareedinni  , koorsiin , aangoon isii hin bitin  akkuma nabiin keenya jedhe ? ‘ tunkahul mar’atu li arba’iin ‘ jedhe dhalaa kana  aadatti ilmi namaa waa afuriin barbaadaa bareedina isiitiifi , sanyii guddinaafi ,sanyii faarfamtuufi addunyaa qabeenyaafi waan akkanaatiin barbaada ammoo san cufa keeysaa diin filadhaa jedhan . kun maal nama garsiisa  hoggaa intala takka barbaaddu worra isaanii odeeyfadhu worri sun ka akkamii? takka , lammeeysaa intalti tun sujuuddii salaata isii gaafadhu akkumasan intalti dhalaatis odoo gurbaa tokko diin isaatiifi waa cufa isaa fuulduraan hin laalin heerumtee eega zamana dheeraa bata lam!, sadi ,afur shan takkaahuu amata lama, sadi ,afur teeyse guyyaa keeysaa waa barattee eega rabbi isii qajeelchee gurbaa san jibbutti eegalte maali? Diini hin qabu kaa ,  hin salaatu kaa. bar amata lamaa fi sadi wojji turtee , kun  jallina yoo rabbiin isii qajeelchee ka isiin irra woyyooytu taate gurbaa kana obsitee qaceelfachuu qabdi karaa rabbii irratti hamma dandeessutti olqabdee gadqabdee namaanis gargaarsifattee worra isaanii worra soddaa worra inni irraa dhalateen ulamaa’iin gargaarsifattee karaa cufatti laaltee yoo namni kun diinii kana islaamummaa kana balfu taate kan salaata kana hin salaanne salaatni aadaa arabaati malee aadaa oromootii miti jechi akkanaa afaanirraa kabahu yoo tahe kuni yaada kufriiti biraa deemuu qabdi akka hukmii shari’aatti namni jecha kana jennaan nikahni isaatuu bade wolumaagalattu guyyaa keessa ilmi namaa tokko ka duraan diin qabu intala takkaan fuudha jedhee haala isiitiif diin isii arkee waan isiin jaalattuutu akkana jedhanii  fa’a itti odeeysanii dhiirti gariitis ta guyyaa keessa areeda magarfattee gaarii of gootutu jira  waan akkanaatiis dhalaan  bayyanachuu qabdi . Dhiirti takkaas yoo inni nama gaarii ta’ee diin qabaate intalti takka womanee fa’a turtee namni isii laalu dhabamee guyyaa keessa qajeeltee hijaaba godhattee maashaa allah muxawwaa if gootutu jira gaafa kanaas isiin eenyu barbaaddiree gurbaa mana isiin dhayxu dhufu kana ka diin qabu ka ajaa’ibaa kana isuma kanaa heerumuu deemti , akkasitti heerumte homaa hin balleessine garuu bakka isiitti deebi’uuf jiraatti kanaaf jecha odoo hin fuune inninis intala tana hoggaa arge laalcha isii telefoonaan haasawaan hin dagamin akkam turtee intalti tun dhugaan toowubattee haa beeku . Ammoo qajeeltumti  harka rabbii jirti , intalti tun qajeeltee eega beekeen boodatti odoo waan dur isiin qabdu dhageeysuu fuuteemii? Dhukkuba isiin qabdu kana jettee itti hin tuqin akkanattiin si fuudhe , albeergoo irraayiin si fuudhe , sii akkanaattiin si fuudhe wonni akkasii jedhamuu hin qabdu . rabbiin duuba wo tuubuu ilallaahi jamii’an  ayyuhal mu’uminuuna la’allakum tuflahuuna jedhe rabbiin nama toowubate cufaaf hulaan toowubaa banaadha , ani gaari jettee jannata ifii qooddee nama biraatiif azaaba hin qoodin , jannataa fi azaabni harka rabbi jira . cufaa rabbiin diqqaa guddaa keenyaa karaa gagaarii irra rabbiin nuhaa kaayu. Worra hanga jiru haala gaarii irratti wojjiin jiraatu wolumaanuu rabbiin nu haa godhu .

 

 

Dr . Liwaa’ul Islam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 631

Kanas dubbisi!

382: Jaartii tiyya na jalaa hatanii yeroo dheeraa booda naaf deebite. deebifachuu dandahaa?
380: Hiikkaan isa keeysatti dhalaan deeffachuu hin dandeenye ni jiraa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button