99: Ilmi haadha heerumsiisuu ni dandayaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Bakka abbaan hin jirretti, takkaa abbaan addunyaa irraa yoo deeme, ilmi haadha isaa heerumsiisuu ni danda’aa?

 

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii, namni dhalaadhaaf rahima ta’u nama kudha tokko. Kudha tokko keessaa cimaan jajjabaan nama shani. Nama shan keessaa ka irraa duraa Abba; ka itti aanu nama abbaan itti dhaammate; ka sadeessaa akaako; ka afreessaa ilmoo isiiti; ka shaneessaa obboleessa; ka jaheessaadhaa adeera. Tanaaf jecha ilmoon haadha heerumsiisuu ni dandeessi. Akkuma san obboleettii teenya UmmuSulaymi haadha Anas ibnu Maalik, ilma isiititu nikaaha godhe. Akkuma san UmmuSalamaalle ta Nabiin keenya fuudhe isiillee ilmatu kenne. Bikka abbaan  hin jirre, bikka obboleessi hin jirre, bikka namni biraa hinjirretti namni ilmoo qabu wanni hangas takka tolaatuu hin jirtu.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 111

...

Back to top button
Close
Close