header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

104: Ani fira hin qabuu akkamittiin hajjii godha?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Ani biyya Makkaatiin jiraa aanaa hin qabuu,fira hin qabuu akkamitti hajjii godha?

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii waa hunda dura wanni beekuu qabdu, dandeettiin dhalaa rahima qabaachu. Eega Makka keessa jiraattee dhalaa warra diin qabuu, ka amanamuu, ka bultii ijaaree qabuu wajjiin deemuu ni dandeessa. Warreen fagaatanii jiran akka Jiddaallee haa ta’uu, yookin akka madiinaa, akkuma san Riyaad lafa faffagoo akkanaa Rabbiin waajiba isaan irraa buuse. Walgeenyee yoo heddummaanne homaa hin qabu jechuun baaxili. Warra akkas isiniin je’u daliila isaanuma gaafadhaa.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 107

Kanas dubbisi!

137: Ijoollee akka obboleeyyaniitti wajjiin guddannerraa ni hajjabannaa?
99: Ilmi haadha heerumsiisuu ni dandayaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button