Namni tokko nama biraatiif dhiiga kennu ykn fudhatuuf gosa dhiigaa kamtu kamiif taha?

  1. Namni dhigni isaa A+ tahe

➖A+, AB+ kennu danda’a.

➖ A+, A-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’a

 

  1. Namni dhiigni isaa O+ tahe

➖ O+, A+, B+, AB+  ni kenna

➖ O+, O- tahe irra immoo fudhatuu ni danda’a

 

  1. Namni dhiigni isaa B+ tahe

➖ B+, AB+ ni kenna

➖ B+, B-, O+, O- irraa immoo fudhatuu ni danda’a

 

  1. Namni dhiigni isaa AB+ tahe

➖AB+ qofaaf kennu danda’a

➖Gosa dhiigaa hunda irraa fudhatu danda’a.

 

  1. Namni dhiigni isaa A- tahe

 

➖ A+, A-, AB+, AB- ni kenna

 

➖ A-, O- irr immoo fudhatuu ni danda’a

 

6.Namni dhiigni isaa O-  tahe.

➖gosa dhiigaa hundaaf ni kenna

➖O- irra fudhata

 

  1. Namni dhiigni isaa B- tahe

 

➖ B+, B-, AB+, AB- ni kenna

 

➖ B-, O- irraa fudhatuu ni fudhata

 

  1. Namni dhiigni isaa AB- tahe

 

➖ AB+, AB- ni kenna

 

➖AB-, A-, B-, O- irraa fudhatuu ni danda’a

 

 

 

 

 

Comments
Loading...