115: Dhalaa dalgaaf biyyaa baate fuudhuun ni tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Dhalaa dalagaaf biyyarraa dhufte fuudhuun kun akkami?

 

Deebisaa: Dhalaan dalagaaf ala baate daangaa cabsite malee wahi kafartee? Yahuudaa wahi taatee? Nasaaraa taatee? Yoo ka akkasitti fudhattu taate tawbadhu. Intalti dalagaaf ala baate daangaa cabsite malee intala Muslimaatii halaali. Qabxima tanallee obboleeyyan tee dhalaa Muslimaatti yaaduun kee dogongoraa Rabbi siif haa araaramu.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 383

...

Back to top button
Close
Close