header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

135: Osoo waajibni narra jiruu sunnaa soomanuu niin dandayaa?

  • Home
  • Soomana
  • 135: Osoo waajibni narra jiruu sunnaa soomanuu niin dandayaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Sooma waajibaattu narra jira;, osoo soomni waajibaa Ramadaanaa narra jiruu Shawwaal fa’a sunnaa soomuun akkami?

 

Deebisaa: Waajiba osoo ufirraa hin buusin sooma sunnaa soomuun dirqamaa miti. Waajiba Rabbiittu dura dirqama ta’a. Waajiba ufirraa buusuun barbaachisa inshaa Allaah.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 205

Kanas dubbisi!

139: Fixrii namni namarraa baasuun ni tahaa?
132: Namni karaa halaal hin taaneen imala deemee soomana cabse maal godha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button