header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

181: Janaabaa yeroo dhiqatan mataa fooxaa qofaan yoo Xaragatan ni tahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Janaabaa akkamitti dhiqatani? Janabaa qaama dhiqatanii mataa ammoo fooxama qofaan xaragachoon ni ta’aa?

 

 

Deebisaa: Hin ta’u. Qeensi qeensaa, rifeensi rifeensaa, ka bishaan hin gahin yoo hafte qaama namaa irraa janaabaan sirratti haftee jirti hin dhiqatamne jechuudha. Kanaafuu seerri shari’aa guututti dhiqachuun sirra jiraa siin jedha.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 498

Kanas dubbisi!

202: Guyyaa Ramadaana Haadha warraa osoo hin tuqiin waliin rafuun akkami?
175: Namni jawwaala harkaa qabu ka qur’aana ittiin qara’utti jiruu yoo aadaan dubartii itti dhufe diliin isii maali?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button