header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

201: Dubartii haraamaan waliin bulan guyyaa lammataa nikaha walii godhuun ni tahaa?

  • Home
  • Dubartii
  • 201: Dubartii haraamaan waliin bulan guyyaa lammataa nikaha walii godhuun ni tahaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Intala takka fuudhee, intala ani fuudhe tana halkan tokko eega an waliin bultee, guyyaa lammataa abbaa isiitti telefoona dhoofnee nikaha naaf godhanii.

 

 

Deebisaa: Dubartii haraamaan waliin bulan guyyaa lammataa nikaha walii godhuun hin jirtu shari’aa Rabbii guddaa keessatti. Maaliif jennaan karaa halaala hin ta’iniin walitti dhufanii, haga isiin dhiiga sanirraa qulqullooftee toowbatanii Rabbitti deebi’anii, sadaqaan adda bahiinsan, soomaan salaataan, Rabbii ufii araarfatanii deebi’anii wal fuudhuu danda’an.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 147

Kanas dubbisi!

202: Guyyaa Ramadaana Haadha warraa osoo hin tuqiin waliin rafuun akkami?
197: Sharxiin Sujuudaa dubartii irratti akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button