header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

244: yoo salaatu saffii eeysa dhaabbadhaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Nama tokko wajjiin yoo salaatu saffii eeysa dhaabbadhaa?

 

 

Deebisaa: Yoo nama tokkoon waajjiin salaatte mirga isaa dhaabbadhu qaxi godhaa miila keessan lamaan wal qixxeessaatii qubaaf quba walitti manxansaa dhaabbadhaa. Akkamitti imaamaaf ma’amuuma namni yoo dhufe gargar beeka yoo jettan taatan, namoota lamaan waliqixxaawan saffii dhaabbatan keessaa namticha gara mirgaa jiru haa harkifatuu namtichi sadaffaa dhufe. Ka gara bitaa jiru sun imaama ta’utti haa beekuu

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 137

Kanas dubbisi!

245: Bismillaah yoo olqabanii jedhaniif yoo gad qabanii jedhan akkam?
238: Janaabaa osoo hin dhiqatin Salaatuun ni tahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button