header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

260: Intala maatiin isii cufti Islaama hin tahin eenyutu Nikaha godhaaf?

  • Home
  • Dubartii
  • 260: Intala maatiin isii cufti Islaama hin tahin eenyutu Nikaha godhaaf?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Intalti takka yoo islaamte ka maatiin isii cufti islaama hin ta’in eenyutu nikaya isii godha? Gurbaa tokko fuudhuu feetii, abbaani isii ka kiristaanaa sunilleen islamummaa isii irraa hammeenya hin qabuu nikaha godhuu ni danda’aa?

 

 

 

Deebisaa: Eega inni islaama hin ta’in Nikaha godhuu hin danda’u, waliyyii isiillee ta’uu hin danda’u abbaan sun. Kanaafuu nama qaadii bira haa dhaqxuu qaaditu nikaha isiidhaa godhuu danda’a.

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 131

Kanas dubbisi!

262: Hawaasa waliin jiraachuuf jecha ajnabiyyaa harka fuudhuun ni tahaa?
253: Anaa sabiyyii nama an hin beeyneef nikaha na godhe
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button