header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

262: Hawaasa waliin jiraachuuf jecha ajnabiyyaa harka fuudhuun ni tahaa?

  • Home
  • Dubartii
  • 262: Hawaasa waliin jiraachuuf jecha ajnabiyyaa harka fuudhuun ni tahaa?
Estimated reading time: 1 min

Gaaffii: Nama ajnabii waliin mee akkam taana; gaafa biyyatti gallu rakkoo adda addaattu nu mudachutti jiraa maal taanaa manguddoon gariin ka ollaa nutti jiganii nu dubbisuu fedhanii yoo nuti didnellee kunoo biyya alaatii dhufteef boontii baraa nuun jedhanii akkam taanaa?

 

 

 

Deebisaa: Waan abbootiiniif manguddootiin gandaa siin jedhan sodaattee waan Rabbiin siin jedhe hin cabsin. Wallaalummaan duratti biyatti ajnabiyyaan hin jiru siin jedhaa turanii amma Rabbi ija tee siif bane qalbii siif bane ajnabiyyaan ni jiraa shari’aa Rabbii irraa argattee barattee warra wallaale waliin wanni deebitee walitti qixxooftuuf hin jiru. Kanaafuu boonaa mitii shari’ama Rabbiittu dhoowwee dhiifamaa jedhiinii harka kee maradhuu irraa achi garagali; namni humnaan harka kee qabee si dhungatu hin jiru. Yookaan irraa hijaabadhu, obboleessaaf obboleettiin tantee isiin ajnabiyyaa hin tuqxu jedhanii dura irraahuu siif haa himanii.

 

 

 

Sheik Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 203

Kanas dubbisi!

265: Namni tokko nahamatte jedhee yoo na se’ate, Soomni kiyya ni badaa?
260: Intala maatiin isii cufti Islaama hin tahin eenyutu Nikaha godhaaf?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button