header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

554: Dubartiin takka qadaa soomana duraa osoo hin baasin kan biraa yoo itti dhufe sooma bara kamii dursitee soomuu qabdi?

  • Home
  • Soomana
  • 554: Dubartiin takka qadaa soomana duraa osoo hin baasin kan biraa yoo itti dhufe sooma bara kamii dursitee soomuu qabdi?
Estimated reading time: < 1 min

Dubartiin sababa garagaraatiin soomana duraa osoo hin baasin Ramadaanni biraa itti dhufuu mala. Fakkeenyaaf dubartiin deette takka ammas ilmoo osoo hoosiftu,  qadaa duraa osoo hin baasin Ramadaanni biraa yoo itti dhufe, jalqaba Ramadaanuma amma itti gahe kana soomuu qabdi. Kan duraan isii dabre ammoo akkuma isii mijaahetti yeroo itti aanu qadaa baasuu qabdi. Haaluma walfakkaatuun soomanni waggaa hedduu yoo isii dabree jiraates, haala mijeeffattee soomuudhaan ifirraa fixuutu irratti dirqama taha. Haatahu malee dubartiin sababa fayyaatiin gonkumaa soomuu hin dandeenye ammoo, baatii Ramadaanaa hiyyeessa nyaachisuudhaan ifirraa buusuu ni dandeetti. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 207

Kanas dubbisi!

555: Dubartiin takka osoo qadaan soomaa irra jiru yoo duute maatiin maal godhuu qaba?
553: Dubartii Ulfa garaa qabdu yookaan tan hoosiftu irratti soomuun dirqamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!
Back to top button