header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

555: Dubartiin takka osoo qadaan soomaa irra jiru yoo duute maatiin maal godhuu qaba?

  • Home
  • Soomana
  • 555: Dubartiin takka osoo qadaan soomaa irra jiru yoo duute maatiin maal godhuu qaba?
Estimated reading time: < 1 min

Dubartiin sababa dhibeetiin yookaan ammoo sababa dahiinsaatiin somanni jalaa dabre, qadaa baasuu qabdi. Osoo qadaa kana hin baasin yoo isiin duute, qadaa hanga isii irra jiru maatiin irraa baasuu qaba. Kunis irraa nyaachisuun yookaan ammoo irraa soomuudhaan baasuun barbaachisaadha. Deebisaa guutuu sagalee irraa dhageeyfadhu.

Dr. Jeeylaan H/Khadiir

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 257

Kanas dubbisi!

591: Ramadaana keessa jaartii dhungachuufi itti maxxananii ciisuun akkami?
554: Dubartiin takka qadaa soomana duraa osoo hin baasin kan biraa yoo itti dhufe sooma bara kamii dursitee soomuu qabdi?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!
Back to top button