header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

659: Ilmaan Abbeerotaa wal fuudhuun haraami moo halaali?

Estimated reading time: < 1 min

 

Ilmaan Abbeerotaa, ilmaan Adaadaa ykn Haboo waliif ajnabiidha. Wal fuudhuu mirga qaban. Yoo wal hin fuune ammoo walirraa hajjabachuun dirqama. Irra hedduun namaa waan kanarratti hedduu dogongoran. Aadaafi amantiin waan adda addaati. Akka shari’aa Islaamaatti ilmaan Abbeerotaa waliif ajnabiidha. Wal fuudhuu ni dandahan.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 241

Kanas dubbisi!

662: Tajaajila keessatti haadhaafi abbaarraa kamtu caalmaa qaba?
652: Jaartii ofii keessummaa duratti waliin nyaachuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button