header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

652: Jaartii ofii keessummaa duratti waliin nyaachuun akkami?

  • Home
  • Bultii
  • 652: Jaartii ofii keessummaa duratti waliin nyaachuun akkami?
Estimated reading time: < 1 min

 

Yaa Gabrittii Rabbii! Muslima tahuu keessaniin, seerri atii fi inni ittiin bultan seera Rabbii tahuu qaba. Kanaaf ati Abbaa Kee, Adeera Kee, Abbaa Jaarsa keetii, Akaakoo kee, Obboleewwan kee,  Eessuma keetii fi ilmaan kee yoo hin tahin nama dhiiraa biroo waliin walitti laaqamuun dhoorkaadha. Innis akkasuma, abbaa isaa, ilmaan isaa yoo tahe malee nama biroo wajjiin dirqiin si nyaachisuun dhoorkaadha. Islaamummaan wanti walitti makamuu irraa dhoorkituuf, badii booda dhuftu irraa ilma namaa tiksuuf tahuu beekuun barbaachisaadha.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 345

Kanas dubbisi!

670: Nama ibaadaa hin qabne waliin jiraachuun akkami?
650: Obboleessa jaarsaa duratti hijaaba mulqachuun hayyamamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button