header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

32: Haadhaafi abbaa kiyyarra eenyuun irra gargaaruu qaba?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: An haadhaafi abbaa qaba. Haadhaa abbaan koo waldhabanii addaan yaa’aanii isiinillee heerumtee innillee fuudhe. Bakkuma jiranitti isaan lamaan irraa eenyuun gargaara?

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii, akkuma Nabiin keenya ? nu barsiisetti tajaajilli haadhaafi abbaa waldhaba. Harka sadii haadha, harki tokko abbaadha. Kanaaf jecha jara lachuutuu waan dandandeessuun tajaajili. Ka isiidhaa ammoo irra guddisi. Yoo ammoo abbaan kee irra dhibamaa ta’ee haatee jiruu gaarii keessa jiraattee rakkinna hin qabaanne, abbaa kee quba qabaadhu. Haateetillee waan dandeessuun tajaajili.

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 115

Kanas dubbisi!

34: Gorora namaa dawoomaaf fayyadamuun ni dandayamaa?
27: Obboleessa ofii abaaruun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button