header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

30: Maaliif Ka’baa Xawaafan?

Estimated reading time: 2 min

Gaafii: Mee akkamitti kaabaa xawaafna, yoo kaabaa xawaafnuuf yoo dhungannullee yoo ummanni tokko gaafii nutti dhiheesse, akkamitti kaabaa xawwaaftan maaliif dhagatti naannoftan maaliif dhagaa dhungattani? Isinillee Rabbii gaditti waa gabbarumatti jirtan yoo nuun jedhan maal jennee deebisnaa?

 

 

 

Deebisaa: Rabbiin SW wanni inni buusee Shari’aa godhee karaa nuuf godhe nuti jecha namaatiif dubbii namaa jala hin deemnu. Dubbiiin tun Rabbirraa dhuftee jirti moo Ergamaa Rabbi irraa nuuf sabattee jirti moo? Karaan Rabbii ittin gabroomnu kun Rabbi biraa dhugaan dhugeeffamee dhufee jiraa jechuu qofatu nu yaachisuu qaba. Amrii Rabbiin Guddaan gartanii buusee ta’uu qofa hubanna malee nuti, wanni gartanii kuffaarri gaafii hamtuu nutti darbataniiif, jecha hin taane wayii sammuu keenya jeequuf darbataniif jecha hin wareerru hin dhamaanu jecha diinii keenya keeessatti. Kana Rabbiin SW Qur’aana keessatti kaabaa qulqullicha san itti xawaafuudhaani hujii hajjii keessanii xumuradhaa. Hattaa Kaaba qofa jettee gaafii kankee keessatti beeynal safaa wal marawaa jedhamutu jira bakki  biraa ka isin beeytan achillee xawaafuu Rabbii guddaan Qur’aana keessatti dubbate. Seera diiniin Rabbii guddaa ittiin muldhatuu, Shari’aa Rabbii guddaatii achi xawwaafuufi safaa walmarwa xawwaafuunillee jedhe Rabbiin guddaan dubbatee jira. Kun Aayaata Qur’aanaati. Akkasuma Rasuula Rabbiittu Aayaata Qur’aana kana fudhatee karaa nuuf godhee jechuudha. Nutillee karaa Rasuula Rabbii jala deemuun ajaja Rabbii guddaati. Akka Rabbiin guddaan Qur’aana keeessatti nuu dubbatee Rasuula kana imaama isiniif godhee, nabiyyicha kana dura deemaa isinii godhee, mataa isinii godhee jala deemaa. Namni guyaa irraa boodaa Rabbirraa galata keeyrii jaallattanii jannata barbaaddanii ibidda jalaa nagaya bahuu feetan nabi Muhaammadiin imaama godhadhaa jala deemaa, karaa isaa malee karaan natti isin fiduuf nagaya isin baasu hin jiruu jechaa Rabbitu nuuf kennee, Kanaaf Nabi Muhaammad Kaaba xawwaafanii jechu. Hujii Hajjii hunda godhanii, waan jedhani; kunoo hujiin hajjii tanaa narraa qabadhaadhaa Jedhan Rasuulli Rabbi ASW. Kanaaf xawaafa Rasuulli Rabbii xawwaafan nutilleen itti hidhannee xawwaafuu qabanaa. Kanaaf Umari Ibnu Kaxxabi dubbii bareedduu takka ka asitti dubbatamuu qabu dubbate. Yaa hajaruu jedheeni yaa hararulaswad ka jannataa si fidan wallahi yoo ati jannataa dhuftelleen dhagumaa jedheen. Osoo Nabi Muhammadi si dhungatanii amrii Rabbiitiif jecha si dhungachuu baatanii kanin arge silaa si hin dhungadhuu jedheen. Wamaa takka nama hin fayyaddus wamaa takka yoo si dhungachuu baatan nama hin miitullee jedheen. Kana jechuun haqiiqaa warra shakkii namatti facaasuu sani harkaa facaasaa jechu. Garuu rakkoon guddaan nu qabatee harkaa nu qabu diinuma Rabbii kanaa wallaaluu keenyaaf aduwwii ofirraa deebisuu dadhabuudhaan ufitti qaanyawutti jira malee, yoo silaa diiniin Rabbii guddaa akka amma Rabbi isinii laaffisee Raadiyoo nuuralhudaa irratti gartee nuura bareedduu tanaan, ibsa bareedduu tanaan galuu baanne yeroo hedduu jiruu teenya ufitti qaanfachuun ni malaa jechudha.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 619

Kanas dubbisi!

58: Qur’aana gubuun ni hayyamamaa?
11: Saahiba Kiristaanaa wajji ayyaana isaanii kabajuu
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button