header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

11: Saahiba Kiristaanaa wajji ayyaana isaanii kabajuu

Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Ani hiriyaa intalaa qaba; intalti tun kiristaana; wajji nyaanna wajji dhugna, akka gaaritti wal jaalanna. Gaafa ayyaana isaaniillee nin kabajaafii, waan kana maaltu narra jira?

 

Deebisaa: Yaa jara keenya nuti akka muslimaatti; isilaamummaan tun haqa ilma namaa akkamitti laaltii haa barannuu. Yaahuudaas, nasaarasi, waaqeffatasi haala jiruu keessatti wajjiin daldalachuu, waan Rabbiin haaram hin godhin wajji nyaachuu, wajji dhuguu, ollummaatti nagaya walgaafachuun wama takkallee hin qabu. Wanni Rabbiin nu dhoorku namoota Aduwwii Rabbii ta’e yoo du’e dhiqnee reeffa isaa qabrii geessuun nurratti dhoorkadha. Ammo fayyaa yoo dhabe dhaqanii gaafachuun wama takkallee hin qabu.  Wajji nyaannee wajji dhuguunillee wamaa hin qabu. Wajji daldalachuunillee wamaa hin qabu waan kana keessatti ammo wanni Rabbiin jibbu akka kirismasaa haa ta’uu, guyyaa isaan waan Rabbiin jibbu kabajan isaaniin wajjiin kabajuun, farshoo wajji dhuguun, bataskaana wajji dhaquun ilmaan muslimaaa cufa irrattuu haarami calla. Wanni saniin achii takkallee rakkina hin qabu.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 4
Views: 312

Kanas dubbisi!

30: Maaliif Ka’baa Xawaafan?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button