header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

18: Zakaatal Fixrii Nama mallaqa qaburraa baasuun danda’amaa?

  • Home
  • Zakaah
  • 18: Zakaatal Fixrii Nama mallaqa qaburraa baasuun danda’amaa?
Estimated reading time: 1 min

Gaafii: Obboleessa kiyya ka maatii hedduu qabu tokkotu jira. Inni Humna mallaqaatis ni qaba. Mallaqa kee maatii keetiin gargaari Zakaa Fixrii anatu sirraa baasaa yoo jedheen tahaa? Inni ofirraa baasuun isarratti dirqama moo anis irraa baasuun naaf hayyamama?

 

Deebisaa: Zakaatalfixriin abbumatu ofirraa baafata yoo gartaanii nyaata guyyaa san nyaatee maatii isaa gaheefii waan zakaatulfixrii baasuu gahu qabaate jechu, isumatu ofirraa kafaluun jaalatama. Yoo ammoo akka amma niyyatte kana feete, xiqqoo waa qajeelchuu barbaachisa. Zakaatal fixirii isumatti baafachuu. Innilleen ka ufii haa baafatuu, ati ammoo kankeetiif aka maatii keetii isatti baafachuun gargaaruu jechu. Fakkeenyaaf inni yoo ka ufii uf jalaa baase, kankee ammoo sadaqaa isaa taatii jechudha rakkoo hin qabu. Haala kanaan yaala godhuun ni danda’ama, ni jaallatamaa jechu. Akka innillee ka ufii ofirraa baasu. Yoo ammoo keessa dubbii atuu gartee beeytee, wanni inni baasu sun ilmaan isaa bira dabrtee maatii isaa kanarraa hin haftuu yoo beeyte, kennuufiin jaalatamadha innummaan ufii isaatii haa baafatuu jechuudha.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 12
Views: 1428

Kanas dubbisi!

49: Zakaan maali?
17: Zakaatal Fixrii mallaqa(Qarshii) baasuun danda’amaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button