header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

123: Namni soomana cabse maal godha?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko yoo soommana keessa nyaate takkaahuu dhuge maaltu isarra jira?

 

Deebisaa: Namni tokko yoo irraanfiin nyaate, irraanfiidhaan dhuge huma takkalleen isarratti hin jiru. Yoo beekaa danta dhabaaf ka dalagu ta’e ammoo, kafre hin jennuun. Ta duraa soommana keessa nyaachuun ma’siyaa guddoodha. Soommana Rabbiin dirqii nurratti godhe ajaja Rabbii didee yoo cabse wanni isarra jiru tawbaa qulqulli. Waan kana wilii akka itti hin deebine dhugaadhaan tawbaa qulqullii tawbachu. Lammeessaa qadaa guyyaa sanii baasu.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 119

Kanas dubbisi!

124: Namni tokko badii dalaguuf yaadee yoo dhiise maal godhuu qaba?
117: Soomanaan qodhaa godhe osoon hin soommanin Ramadaanni natti dhufee maaliin godha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button