header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

258: Dhiiraa fi dubartii ollaa keessatti walitti makamanii buna dhuguun shari’atti akkami?

  • Home
  • Hawaasummaa
  • 258: Dhiiraa fi dubartii ollaa keessatti walitti makamanii buna dhuguun shari’atti akkami?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Warri tokko ollaa keenya; walitti laaqamanii dhiiraaf dubartiidhaan namuu dubartii isaa fudhatee dhaqee buna waliin dhuganii ollatti nullee nu yaamanii; mee wanni akkanaa akkami?

 

 

Deebisaa: Shari’aa keessatti hin ta’u; dhiiraaf dubartiin walitti laaqamtee namuu taa’ee akkanumatti fuula keessa wal ilaaluu shari’aan hin hayyamu. Kanaafuu irraa fagaachutu isaan barbaachisa.

 

Sheik Alii Jimmaa

 

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 173

Kanas dubbisi!

262: Hawaasa waliin jiraachuuf jecha ajnabiyyaa harka fuudhuun ni tahaa?
254: Rahiima waldhabaniin yoo araaramuun dadhabame Soomanni akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button