header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

254: Rahiima waldhabaniin yoo araaramuun dadhabame Soomanni akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Obboleessa kiyya tokko waa xiqqoo irratti yeroo dheraadhaaf waldhabnee amma isallee argutti hin jiru Ramadaanillee dhufee nu bira dabrutti jiraa isallee itti dhaquu hin danda’uu dhiifama gaafachuudhaaf Ramadaanni kiyya akkam ta’a?

 

 

Deebisaa: Ramadaan kee Rabbi siif taqabbala inshaa Allaah. Obboleessi kankee yoo nama sirraa gaafatamaa ta’e, ka itti gaafatama kee harkaa qabu ka ati amrii isaa didde taate dilii guddoo keessa jirta. Yoo obboleeyumamaaf abbaallee ni qabdaa namni isarra guddaallee ni jiranii waldhabuma xiqqoodhaaf taatu taate ati telefoonaanis taanaan miseejaanis taanan dhiifama gaafadhu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 83

Kanas dubbisi!

258: Dhiiraa fi dubartii ollaa keessatti walitti makamanii buna dhuguun shari’atti akkami?
250: Namni tokko haqqii tiyyaa yoo nadhoorkate horii isaa nabira jiru irraa hambifachuu danda’aa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button