header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

333: Dhiqannaan dhiiga aadaa akkami?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Akkami dhiqannaan aadaa irraa dhiqatanii?

 

 

 

Deebisaa: Namni silaa xuriidhaaf dhiqatu haga qaamni isaa bahu dhiqata. Garuu namni janaabaa irraa dhiqatu, intalti aadaa irraa dhiqattu, rifeensa mataa isaaniitiif qaama isaan osoo hin dhiqanne dura ni wudu’atan. Wudu’a eega godhatanii booda eegasii bismillaah jedhanii waan irraa dhiqachuu deeman san, ta aadaa taate moo ta janaabaa, niyyatanii bishaan mataa irratti sadi naqatan. Eega mataa rifeensa quubsanii ka’an booda gara mirgaa irraa jalqaban. Eegasii qaama hunda  waliin gahatan. Yoo wudu’nii isaanii ka duraa, lafti bakka najisaa fa’a taate, miila booda hambifatanii dhiqatan. Yookaan walumaan guututti dhiqatanii jechuudha.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 213

Kanas dubbisi!

336: Intala zinaan dhalattee, eenyutu nikaya godha?
330: Nama haraama dalagu kaddamuun hayyamamaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button