header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

357: Dhiirri intala takka manatti yaamuu ni dandahaa?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii:nama tokko ilma adeeraa haatahu ilma eessumaa haa ta’uu bakka dhalaan wondalaaxeen galtu yoon yaame oduu biyyaatiifi kana isa irraa barbaadachuudhaaf yaame waa ni qabaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa : namni ati yaamtee wojjiin taa’uu dandeessu  abbaa kee, adeera kee, akaakoo kee, eeysuma kee, ilma kee, ijoollee ati haboo taatuuf, ta adaadaa taatuuf kana qofa . Namni biraa cufti odoo obboleessa abbaa keetii ilma isaa, adeera tiruullee odoo tahee ilma isaatiin wojji ta’uun sirratti haraami.

 

Dr Luwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 122

Kanas dubbisi!

358: Suuraa wolii erganii wol laallachuun akkami?
356: Dhiirri intala takka kophaa dubbisuun akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button