header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

368: Intalti hoggaa heerumtu namni isii nikaha godhuu dandahu meeqa?

  • Home
  • Bultii
  • 368: Intalti hoggaa heerumtu namni isii nikaha godhuu dandahu meeqa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: intalti takka hoggaa heerumtu namni isii nikaha godhuu dandahu nama meeqa?

 

 

 

 

 

Deebisaa :dhalaa takka namni nikaha hidhuu dandahu toora nama kudha tokkooti takkaayuu kudha lama san keeysaa ka duraa abbaa isii dhale ka lammeeysaadhaa nama inni bakka buufate worra isaanii keeysaa haa ta’u ala irraa haa ta’u bakka fedhe irraa haa ta’u saba biraallee haa tahu nama inni bakka buufate. Ka sadeeysaadhaa akaakoo isii gara abbaati . Ka afreeysaadhaa ilma nama sanii obboleeysa intalaati. ka shaneeysaadhaa adeera . ka jaheeysaadhaa yoo intalti heerumtee ilmoo lafaa qabaatte ilmoo isiiti jarri jajjabaan hamma kana. warreen akka amma karaa lammiitiin karaa qaadiitiin kudha tokkoo ka jennu bakka jarreen kun karaa kana cufaanuu lafarraa dhabamanitti kara san deebina jechuudha

 

Dr . Liwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 94

Kanas dubbisi!

369: Dhalaan if kennuu (if heerumsiisuu) dandeessii?
367: Nikaha booda aruuza malee itti qanani’uun akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button