header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

367: Nikaha booda aruuza malee itti qanani’uun akkam?

Estimated reading time: 1 min

Gaaffii: namni tokko yoggaa intala takka kadhate   ,intala takka nikaha hidhate nikaha godhaniifi garuu immoo aruuza hin godhanne itti qanani’uu ni danda’aa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: guyyaa intalti sun nikaha godhamte irraa kaasee  hoggaa san wojji rafuu dhaaf isaaf halaali hammammoo aruuzni bakka itti dirree bashannanaa godhanii waa qalanii nama affeeranii jechuun kuni waan namni aadaa godhate malee nikaha wojjiin wolitti hidhannaa hin qabu . garuu ammoo irra fiinxeen intala takka eega nikaha godhattee itti jarjaruu dhabu maaliif namni kun irra hudduun munaafiqni intala tana wohiin bitaaf fa’a jedhee itti qanani’ee eega dubrummaa balleessee booda garagaluu mala takkaahuu ilmoon tiyyaa miti jechuun mala, akkuma san ammallee rakkoo guddootu isaan  jidduu dhufuutu jiraata kanaaf jecha irra kabajaan odooniifi dirqama hin tahin naamusa ilmoo intala saniitiifi gurra worra sanii ofirraa eeguuf jecha intala takka hanga manaan gayattutti irraa if qabutu gaari

 

 

Dr. Lliwaa’ul Islam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 446

Kanas dubbisi!

368: Intalti hoggaa heerumtu namni isii nikaha godhuu dandahu meeqa?
366: Intalti zinaan manatti dhalatte akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button