header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

371: Dhiira tokko wonni fuudha isaa dura dhaabbatu jirtii?

  • Home
  • Bultii
  • 371: Dhiira tokko wonni fuudha isaa dura dhaabbatu jirtii?
Estimated reading time: 1 min

Gaaffii: ilmi dhiiraa tokko yoo fuudha fedhe wonni fuudha isaa dura dhaabbatu ni jirtii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ta duraati ilmi dhiiraa wonni isa dura dhaabbatu yoo inni muslima tahe takkaahuu intalti takka muslima yoo taate amma fakkeenyaaf namni muslimaa tokko intala takka ta kiristaanaa akka hukmii shari’aatti geeyfatee qaadii islaamaatti fuudhuu ni dandaya prostaantii fi ortoodoksii yoo tahe ammoo waaqeeyfattuun takka hanga islaamummatti seentuu waan amantii hin qabneef odoo waaqeeyfattuun sun saba keetillee taatee isii fuudhuu fi nyaata isaanii qalma isaanii nyaachuun haraama calla kunis waan fuudha woldhoorku irraayi lammeeysaan: namni tokko intala takka ta fuudhuu danda’u intala iddaa ta keeysa jirtu iddaa lakkaawwachaa jirtu tahuu dhabu , sadeeysaan: namni tokko kan beera afur fuudhee lafaa qabu shaneeyssaa fuudhuu hin danda’u jechu . Akkumasan tanuma keeysa intala takka ta wojjiin luugan harma sunis fuudhuu hin dandahu .

 

Dr Liwaa’ul Islaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 539

Kanas dubbisi!

372: Nikaha malee worra bultii jaarate hukmiin shari’aa maal jetti?
370: Sharxiin nikahni intala takkaa itti godhamu maali?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button