header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

387: Dubartii aadaa qabdu wojjiin rafuun maaliif haraam godhame?

  • Home
  • Bultii
  • 387: Dubartii aadaa qabdu wojjiin rafuun maaliif haraam godhame?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: yeroo dubartiin aadaa qabdu maaliif isaaniin wojjiin rafuun haraam godhame?

 

 

 

 

 

Deebisaa: aayata quraanaaru dhoorge. Rabbiin guddaan (SW) woliin hin rafinaa dhukkuba isinitti tahaa. Xuriin bahu kun xurii dhukkubaati nama dhiiraatiif miidhama taha jechu kanaaf rabbiin suuratunnisaa’i keessatti dhoowwe. Baaba aadaa keessatti

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 273

Kanas dubbisi!

388: Yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan rakkoo qabaa?
382: Jaartii tiyya na jalaa hatanii yeroo dheeraa booda naaf deebite. deebifachuu dandahaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button