header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

388: Yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan rakkoo qabaa?

  • Home
  • Bultii
  • 388: Yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan rakkoo qabaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii : yoo faamiliin intalaa qofti natti heerumsiisan ka faamiliin kiyya keessa hin jirre rakkoo qabaa?

 

 

 

 

Deebisaa: rakkoon hin jiru faamiliin intalaa qofti sitti heerumsiisuu ni danda’an. Yoo seerri afran guutame mahriin, taqabbale jechuun kee, shaahiddanii fi woliyyiin argamee atilleen bira jiraatte rakkoo hin qabu .

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 109

Kanas dubbisi!

390: Intalti abbaa isii diddee gurbaa kaafiraa jala dabarte akkam?
387: Dubartii aadaa qabdu wojjiin rafuun maaliif haraam godhame?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button