header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?

  • Home
  • Bultii
  • 391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?
Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: yoo namni tokko intala fuudhee dubra jedhanii itti heerumsiisanii dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?

 

 

 

 

 

 

Deebisaa: deebifachuu danda’a horii yoo inni hin dhiisaa murteesse horii isiidhaaf faamilii isiitii kenne san irraa deebifachuu danda’a intalallee galchuu danda’a rakkoon hin jiru . Yoo itti sabbare ammoo diinii qabaattee imaana qabaattee dubri gariin  miidhama rakko adda addaatu irra gahaa turee kanaaf beekanii intala amaanaa qabdu taate itti sabbarus homaa hin qabu jechuudha mirga keeti .

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 471

Kanas dubbisi!

393: Jaarsaa jaartii hiikkaan malee addaan turan akkam ?
390: Intalti abbaa isii diddee gurbaa kaafiraa jala dabarte akkam?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Comment

Back to top button