header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

393: Jaarsaa jaartii hiikkaan malee addaan turan akkam ?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: namni tokko jaartii isaatiin woliin adda bahee yeroo dheeraa hin hiiknellee akkasumatti turee hukmiin isii maalii ? worri kun turuu sanaan miidhama guddaatu irra gahe jechaa jiraa?

 

 

 

 

 

 

 

 

Deebisaa: intalti takka yoo adda bahaniin ka wolitti hin deebine yoo taate hiikkaa isii kufsiisuun barbaachisaadha dirqamaan nikaha namaatiin taa’uu hin qabdu jechu . Akka isiinillee furmaata ofii barbaadattu

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 384

Kanas dubbisi!

395: Intalti jaarasa jalaa baddee turtee dhufte akkam?
391: Namni intala dubrummaa isii inni fuudhe dhabe akkam qabaa?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button