header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

451: Intalli dubraa abbaa ufii jala ni raftii?

Estimated reading time: < 1 min

Gaaffii: Intalli dubraa abbaa ufii jala ni raftii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Aadaan teenya ta dhugaa ta oromoo ta aqliillee numa deebifti gaafii tana. Ilmoon dubraa ta sabiyyii ta humaa hin beeyne tun yoo qabbana jalaa abbaa ufii jala rafte rakkoon tokko hin jiru. Laakiin ilmoon dubraa amata sagalii amata kudhanii abbaa ufii jala rafuunillee barbaachisaa miti. Ulamaan islaamaa waan akkasii san ni dhoowwan. Sheeyxaanni sheeyxaanuma waan fedhellee ta’u, ilmoon dubraa dubra taate ta abbaa ufii jala raftu barbaachisaa mitii jedha shariyaan. Ilmoo obboleeyyan lamaanuu gaafa isiin amata saddeetii sagalii kudhan geette adda baasaa jedha shariyaan islaamaa. Kanaafuu rakkoon argames wanni taarikni odeessu waan hedduu tanaafuu irraa fagaachuun barbaachisaadha yoo ilmoo geese taatee jenna.

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 347

Kanas dubbisi!

453: Aannan Harma dubartii xahaaraa balleessaa?
450: Guyyaa qabbanti jabduun jirtu dhiqachuu danda’amaa namni aahlii isaatiin wajji rafe?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button