497: Dhalaadhaaf goonfachuun dhoowwaadha moo dhoowwaa miti?

Estimated reading time: 1 min

Gaaffii: intalti dhalaa takka goonfachuun takkaahuu misiyaaja fuula dibachuun , nyaara , funyaan , hidhii godhachuun dhoorkaa dha moo dhoorkaa miti?

 

 

 

 

 

Deebisaa: dura dhalaan takka eenyuuf boonaa haa beeynu yoo isitu boonaa jenne manuma isii kheeysatti hanga isii laalutti boonuu dandeessi. lammeeysaa  boona jettee fudhattee shittoo godhattee ala gadbahuun dhoowwa ammoo kheeysaahuu  tan fuutee heerumtee jaarsa qabdu jaarsa isiitiif waan hukmiin shari’aa halaal goote keeysatti rifeensa arrii qabu fa’a qalama gurraacha hin godhatin hiinnaa godhachuun kuula godhachuun hidhii godhachuun hukmii shari’aa kheeysatti waa takkallee hin qabu jaarsa ifiitiif tolfachuun wosanaa baatee ammoo yeroo akkasitti tolfatte san dhiira abbaa mana isii bira dhufu bira gad teessee wojji nyaachuufi wojji  dhuguun akka isii irratti akka haram ta’eef beekuudha  , wonni tolfatteef namaa miti jaarsa isiitiifi , bareedinni isii abbaa manaa isii wojjiin manuma hirriibaa keeysatti ta’uudha qaba

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

waan si dhibeef deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 108

...

Back to top button
Close
Close