header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

497: Dhalaan diddibattee if tottolchuun akkami?

Estimated reading time: 1 min

Gaafii: intalti dhalaa takka boonfachuun takkaahuu misiyaaja fuula dibachuun, nyaara, funyaan, hidhii godhachuun dhoorkaa dha moo dhoorkaa miti?

 

Deebisaa: dura dhalaan takka eenyuuf if tottolchitii haa beeynu. yoo if tottolchuu feete manuma isii kheeysatti hanga isii laalutti if tottolchuu dandeessi. lammeeysaa; boona jettee fudhattee shittoo godhattee ala gad bahuun dhoowwaadha. ammoo kheeysaahuu tan heerumtee jaarsa qabdu jaarsa isiitiif waan hukmiin shari’aa halaal goote. garuu rifeensa arrii qabu fa qalama gurraacha hin dibin malee. hiinnaa godhachuun kuula godhachuun hidhii godhachuun hukmii shari’aa kheeysatti waa takkallee hin qabu. jaarsa ifiitiif tolfachuun rakkoo hin qabu. wosanaa baatee ammoo yeroo akkasitti tolfatte san dhiira abbaa manaa isii bira dhufu bira gad teessee wojji nyaachuufi wojji dhuguun isii irratti akka haram tahe beekuudha qabdi. wonni tolfatteef nama biroofii miti. jaarsa isiitiifi. bareedinni isii abbaa manaa isii wojjiin manuma hirriibaa keeysatti ta’uudha qaba.

Dr. Liwaa’ul Isalam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 2
Views: 925

Kanas dubbisi!

500: Dhiiga narra jiru yoo ittiin salaate maal godhuutu narra jira ?
490: Horiin ilmaan yatiimaatii badhaasa kenname hukmiin isaa maali?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button