header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

633: Salaata Halkaniitiif Azaanni ni jiraa?

Estimated reading time: < 1 min

 

Wanti Azaanni godhameef Beeysisa godhuufi. Muslimoonni Salaata Waajibaa Shananiif akka walitti dhufan beeysisuuf azaanni karaa godhame. Salaanni halkanii ammoo salaata jama’aatii miti. kophatti Azaanaafi Iqaamaa hin qabu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 28

Kanas dubbisi!

635: Footoon Albama Keessa Jiru Salaata Namarraa Balleessaa?
632: Namni waan irratti salaatan namaaf bite maal argata?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button