header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

657: Yoo rukuu’a irratti salaata dhaqqaban raka’aa san akkam godhan?

  • Home
  • Salaata
  • 657: Yoo rukuu’a irratti salaata dhaqqaban raka’aa san akkam godhan?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Namni tokko Faatihaa osoo hin dhaqqabatin imaama rukuu’aaf jilba qabatee jirutti dhufee yoo hidhate salaatni isaa akkami?

 

 

Deebisaa: Salaata keessatti bakki Faatihaa osoo hin qara’in salaatni namaa sirrii itti tahu, yoo imaama rukuu’aaf jilba qabatetti hidhatte qofa. Imaamni osoo rukuu’aaf jilba hin qabatin yoo dhaqqabatan Faatihaa godhuun dirqama taha.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

 

Salaata keessatti bakki Faatihaa osoo hin Qara’in salaatni namaa sirrii itti tahu haala lamatu jira.

1ffaa- Yoo imaama rukuu’aaf jilba qabate dhaqqabattee hidhatte.

2ffaa- Imaamni osoo rukuu’aaf jilba hin qabatin dhaqqabattee, garuu Faatihaa xumuruudhaaf yeroo gahaa yoo dhabde. Haala kana keessatti Faatihaa hanguma yeroon siif hayyamte qaraatee imaama duubaan rukuu’a godhuu qabda.

 

Sheikh Saalah Al Munajjid

 

 

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 871

Kanas dubbisi!

658: Salaataafi soomanni umrii meeqatti waajiba namarratti taha?
639: Salaata nama dabre akkamitti deebisan?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button