header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

685: Salaata booda aayatal Khursii qara’uun akkami?

Estimated reading time: < 1 min

 

Wanni Nabiin keenya-Salallaahu Aleeyhi Wasallam- jabeessanii nuuf dhaaman inni tokko Salaata shanan booda;  suuratu al-Naas, suuratu al-Falaq fi aayatal Khursii qar’auudha. Suuraalee kanniinii fi aayatal Khursii qara’uun faaydaa fi sadarkaa gurguddoo heddu qaba. Sheeyxaanaa fi wantoota nama waswaasan kanneen biroo irraa tika Rabbii argachuuf suraaleen kunniin bu’aa guddaa qaban. Hoggaa rafanii fi salaata booda qara’uu akkaan jabeefachuu barbaachisa.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 102

Kanas dubbisi!

687: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) booda ni salaammatanii?
681: Du’aa’iin sujuuda sahwii keessatti jedhan tami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button