header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

687: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) booda ni salaammatanii?

  • Home
  • Salaata
  • 687: Sujuuda Sahwii (Sujuuda irraanfii) booda ni salaammatanii?
Estimated reading time: < 1 min

 

Deebisa: Sujuudni Sahwii salaata irraa  raka’aas haatahu waan biraa yoo irraanfatanii waa hir’isan yookan ammoo yoo waa itti dabalan sujuuda godhamu. Salaata keessatti waa yoo dabaltee jraatte, Salaata xumurtee eega salaamattee booda, ammas sujuuda lama buute hoggasuma salaama baafatta jechu. Yoo salaata keessaa waa hir’iste ammoo attahiyyaata xumuraa eega qaraatee booda sujuuda lama buutee salaamatta jechuudha. Kana jechuun sujuudu sahwiin qaama salaataa taha. sujuuda sahwii booda ni salaamatta jechuudha.

 

Dr. Liwaa’ulislaam

Tags:
Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 1
Views: 146

Kanas dubbisi!

696: Azkaara Salaata waajibaa boodaa yeroo biroo yoo qara’e akkami?
685: Salaata booda aayatal Khursii qara’uun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button