header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

113: Garaagaruummaan waajibaataafi arkaana salaataa maali?

Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Waldhabbiin waajibaataa salaataatiifi arkaana salaataa maali?

 

Deebisaa: Salaanni shuruuxa shan qaba. Waajibaata saddeet qaba. Arkaanni salaataa kudha afuri. Waajibaata jechuun waan salaata keessatti yoo beekaa dhiifte salaanni badu, yoo irraanfiin dalagde ammoo sujuudussahwiitu bakka bu’a. Arkaanni ammoo beekaan dalagdu, wallaalaan dalagdu, irraanfiin dalagdu, kudha afur keessaa tokko yoo dhiifte salaanni kee baaxila. Kana cufa asitti lakkaahuuf waan yeroo hin qabneef jecha bikka ulamaa’iin jirtutti dhihaadhuutii baradhu.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 3
Views: 2063

Kanas dubbisi!

126: Salaata afur walitti qabuun ni tahaa?
110: Nama salaata yeroo hunda hin salaannetti hidhachuun akkami?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button