header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

110: Nama salaata yeroo hunda hin salaannetti hidhachuun akkami?

  • Home
  • Salaata
  • 110: Nama salaata yeroo hunda hin salaannetti hidhachuun akkami?
Estimated reading time: < 1 min

Gaafii: Jarri salaata Rabbii hin fardeessanii akkuma fedhanitti salaatan. Hoggaa namni isaanitti dhufe garuu ummata kanaan wajjiin ni salaatan. Nudura dabranii nuun salaataanii an ammoo wajjumaan itti hidhadhaa, itti hidhachuun kun akkami?

 

Deebisaa: Jarri ati himtu kun yaahuudas hin jennee nasaaras hin jennee salaata hin fardeessanii akkuma ofii fedhanitti salaatan jette. Ummanni kun Muslima je’aman. Garuu daandiin isaan irra jiran daandii nifaaqati; daandii faasiqummaati. Tanaaf jecha salaata namni akkasii namaan salaatuun salaata kee qeebalamiinsa hin dhoorku. Ummanni sahaabaa Hajjaaj ibnu Yuusuf saqafii damiina warra xaa’if ka ummata sahaabaa meeqa fixe boodaanuu numa salaatanii tana hin irraanfatin. Waan dandeessuun nasiihaa yaadiif. Ummata akkanaa garuu karaa yahuudaafi nasaaratti hin lakkaawin.

 

 

Dr. Liwaa’ul Islaam

Gaafii kanaaf deebisaa argattee?
hin arganne 0
Views: 173

Kanas dubbisi!

113: Garaagaruummaan waajibaataafi arkaana salaataa maali?
107: Eegaan salaata fixeen najisa firratti argee maaliin godha?
Yoo gaafii biroo qabaatte tikeeta haaraya banii gaafii kee ergadhu!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button